ఈ బ్లాగు నేను సేకరించిన పద్యాలు, పాటలు మీతో పంచుకునే వేదిక

Monday, March 25, 2013

వేమన పద్యాలు - 2

అల్పుడెప్పుడు పలుకు ఆడంబరముగాను
సజ్జనుండు పలుకు చల్లగాను
కంచుమ్రోగినట్లు కనకంబు మ్రోగునా
విశ్వధాభిరామ వినురవేమ

నీచుడు ఎప్పుడూ ఆడంబరముగా మాట్లాడుతాడు. సజ్జనుండు చల్లగా మాట్లాడుతాడు. కంచుమోగినట్లు కనకంబు మోగదు కదా.

No comments:

Post a Comment