ఈ బ్లాగు నేను సేకరించిన పద్యాలు, పాటలు మీతో పంచుకునే వేదిక

Sunday, January 25, 2015

జో అచ్యుతానంద - 1

జో అచ్యుతానంద జో జో ముకుందా
రార పరమానంద రామ గోవిందా||జో||

తొలుత బ్రహ్మాండంబు తొట్టె గావించి నాలుగు వేదముల గొలుసులమరించి
బరువైన ఫణిరాజు పానుపమరించి ఆధారమనియేటి దూలములవేసి||జోజో||

తొలుత బ్రహ్మాండంబు తొట్టెగావించి కామ క్రోధములను కట్టుగావించి
సాహసమ్మనియేటి పడగ గావించి భక్తిచేతనుబట్టి పానుపమరించి||జోజో||

తొమ్మిది వాకిండ్లు దొడ్డి లోపలనూ అందులో క్రూరులగు ఆర్గురిలో సాధులైదుగురు
ముగ్గురు మూర్తులున్నారూ తెలివి దాల్పెడి వాడు దేవుడున్నాడు||జోజో||

పట్టవలె నల్గురిని పదిలంబుగాను కట్టవలె ముగ్గురిని కదలకుండగాను
ఉంచవలె ఒక్కరిని హృత్కమలమందూ వుండవలె పండువెన్నెల నిండుగానూ||జోజో||

ఈడుగా నీవూకూడుండ వలెనూ జోడుగా నీవాని జూడగా వలెనూ
మేడ మీదనున్న మేలుగనవలెనూ కోరు యాగోవిందు గురిని గనవలెనూ||జోజో||

వీధి ఒక బాటలో గీతంబుసేయ కోటలో భేరి మృదంగములు మ్రోయా
వేటలో కోడెకాండ్రు కోలలు వేయా దీటులేని ప్రభువు దొరతనముసేయా||జోజో||

ఓం కారమని యేటి ఒక తొట్టెలోని తత్త్వమసి అని యేటి వలువలంబరచి
వేడ్కతో పాపణ్ణి యేర్పాటు చేసి ఏడు భువనముల వారు ఏకమైపాడా||జోజో||

No comments:

Post a Comment