ఈ బ్లాగు నేను సేకరించిన పద్యాలు, పాటలు మీతో పంచుకునే వేదిక

Tuesday, January 27, 2015

కాళ్ళాగజ్జ కంకాళమ్మ

కాళ్ళాగజ్జ కంకాళమ్మ
వేగుచుక్క వెలగమొగ్గ
మొగ్గకాదు మోదుగనీరు
నీరుకాదు నిమ్మలవాయ
వాయగాదు వాయింట కూర
కూరగాదు గుమ్మడిపండు
పండుగాదు మిరియాల పోతు
పోతుగాదు బొమ్మలశెట్టి
శెట్టిగాదు శాయమన్ను
మన్నుగాదు మంచిగంధంచెక్క
లింగులింగుమటుకు పందెములపటుకు
కాలు పండినట్లు కడకు దాచిపెట్టు

No comments:

Post a Comment