ఈ బ్లాగు నేను సేకరించిన పద్యాలు, పాటలు మీతో పంచుకునే వేదిక

Saturday, January 31, 2015

రామ చంద్రాయ జనక రాజజా మనోహరాయ

రామ చంద్రాయ జనక రాజజా మనోహరాయ
మామకాభీష్టకాయ మహిత మంగళం
కోసలేశాయ సుజన భక్తదాస పోషకాయ
వాసవాది వినుత సర్వదాయ మంగళం
చారు మేఘరూపాయ చందనాది చర్చితాయ
హార కటక శోభితాయ భూరి మంగళం
లలిత రత్న కుండలాయ తులసీ వనమాలికాయ
జలజ సదృశ దేహాయ చారు మంగళం
దేవకీ పుత్రాయ దేవ దేవోత్తమాయ భావజ గురువరాయ భవ్య మంగళం
పుండరీకాక్షాయ పూర్ణచంద్ర వదనాయ అండజ వాహనాయ అతుల మంగళం
రాజవిమల రూపాయ వివిధ వేదాంత వేద్య సుముఖ చిత్ప్రహృదయ తామరస నివాసాయ
రామదాసాయ మృదుల కమల వాసాయ స్వామి భద్రగిరి వరాయ సర్వమంగళం

No comments:

Post a Comment