ఈ బ్లాగు నేను సేకరించిన పద్యాలు, పాటలు మీతో పంచుకునే వేదిక

Sunday, February 1, 2015

చిన్ని చిన్ని బొమ్మ

చిన్ని చిన్ని బొమ్మ చిత్రమైన బొమ్మ
అమ్మ నాకు కొని ఇచ్చిన అందమైన బొమ్మ

నావలె కాళ్ళు నన్ను బోలు కళ్ళు
నావలె ముక్కు చెవులు నాణ్యముగా ఉన్నవి

చొక్కావేసి టోపీ పెట్టి షోకు చేసినాను
పౌడరు రాసి బొట్టు పెట్టి కాటుక పెట్టినాను
గంట కొట్టిన నిదురపోవును చంటిపాప వలెను

నాతోను మాటలాడదు నా చిన్ని బొమ్మ
నాతోను మాటలాడదు నా బుజ్జి బొమ్మ
బొమ్మను విడిచి నేను ఉండలేనమ్మ ఉండలేనమ్మ

No comments:

Post a Comment