ఈ బ్లాగు నేను సేకరించిన పద్యాలు, పాటలు మీతో పంచుకునే వేదిక

Wednesday, February 11, 2015

చిలకమ్మ పెళ్ళి ( రచన - గిడుగు వేంకట సీతాపతి)

చిలకమ్మ పెళ్ళి అని చెలికత్తెలందరూ
చెట్టు సింగారించి చేరి కూర్చున్నారు
పందిట పిచుకలు సందడి చేయగా
కాకులు మూకలు బాకాలూదగా
కప్పలు బెకబెక డప్పులు కొట్టగా
కొక్కొరొకోయని కోడి కూయగా
ఝుమ్మని తుమ్మెద తంబుర మీటగా
కుహు కుహూయని కోయిల పాడగా
పిల్లతెమ్మెరలు వేణువూదగా
నెమలి సొగసుగా నాట్యం చేయగా
సాలీడిచ్చిన చాపు కట్టుకుని
పెళ్ళి కుమారుడు బింకం చూపగా
మల్లీమాలతి మాధవీలతలు
పెళ్ళి కుమారుని, పెళ్ళి కూతురుని
దీవిస్తూ తమ పూవులు రాల్చగా
మైనా గోరింక మంత్రాలు చదివెను
చిలకమ్మ మగడంత చిరునవ్వు నవ్వుతూ
చిలకమ్మ మెడకట్టె చింతాకు పుస్తె

No comments:

Post a Comment