ఈ బ్లాగు నేను సేకరించిన పద్యాలు, పాటలు మీతో పంచుకునే వేదిక

Monday, February 2, 2015

వానదేవుడా

వానల్లు కురవాలి వానదేవుడా
వరిచేలు పండాలి వానదేవుడా
నల్ల నల్ల మేఘాలు వానదేవుడా
జల్లుగా కురవాలి వానదేవుడా
చెరువంత నిండాలి వానదేవుడా
చేలన్ని పండాలి వానదేవుడా
కరువంత పొవాలి వానదేవుడా
మేలంచు పొగడాలి వానదేవుడా
మా నాన్న తేవాలి వానదేవుడా
మా అమ్మ వండాలి వానదేవుడా
మా బొజ్జ నిండాలి వానదేవుడా

No comments:

Post a Comment