ఈ బ్లాగు నేను సేకరించిన పద్యాలు, పాటలు మీతో పంచుకునే వేదిక

Wednesday, February 4, 2015

గుడు గుడు కుంచం

గుడు గుడు కుంచం గుండేరాగం
పావడ పట్టల పడిగేరాగం
అప్పడాల గుఱ్ఱం ఆడుకోబోతే
పేపే గుఱ్ఱం పెళ్ళికిబోతే
అన్నా అన్నా నీపెళ్ళెపుడంటా
రేపుగాక ఎల్లుండి
కత్తి గాదు బద్దా గాదు గప్ చిప్

No comments:

Post a Comment