ఈ బ్లాగు నేను సేకరించిన పద్యాలు, పాటలు మీతో పంచుకునే వేదిక

Thursday, February 5, 2015

చందమామ

ఆకాశవీధిలో అంతులేకుండ అల్లిబిల్లి తిరుగు ఓ చందమామ
మా ఇంటికొకమారు మా తోటివిందు ఆరగించగరావ ఓ చందమామ
నీ రాక కోసమై నే వేచియుంటి నా తోటి ఒక మాట మాట్లాడిపోవే
పలుమారు పిలిచినా పలుకవేమయ్యా పలికితే నీ నోటి ముత్యాలు పడునా
మబ్బు మబ్బున దూరి మాయమయ్యేవు మా ఇంటికెప్పుడు మరలి వస్తావు
మా ఇంటికొస్తేను మా తోటి నీవు ఆడుకుందువుగాని అరమరికలేక

No comments:

Post a Comment