ఈ బ్లాగు నేను సేకరించిన పద్యాలు, పాటలు మీతో పంచుకునే వేదిక

Monday, February 9, 2015

వారములు

ఆదివారము నాడు అరటి మొలిచింది
సోమవారము నాడు సుడివేసి పెరిగినది
మంగళవారము నాడు మారాకు తొడిగినది
బుధవారము నాడు పొట్టిగెల వేసినది
గురువారము నాడు గుబురులో పెరిగినది
శుక్రవారము నాడు చూడగా పండినది
శనివారము నాడు చక చకా గెల కోసి
అందరికి పంచితిమి అరటిపండు
అమ్మాయి అబ్బాయి అరటిపండిదిగో

No comments:

Post a Comment