ఈ బ్లాగు నేను సేకరించిన పద్యాలు, పాటలు మీతో పంచుకునే వేదిక

Thursday, February 12, 2015

సీతమ్మ వాకిట సిరిమల్లె చెట్టు

సీతమ్మ వాకిట సిరిమల్లె చెట్టు
సిరిమల్లె చెట్టేమో విరగపూసింది
చెట్టు కదలకుండ కొమ్మ వంచండి
కొమ్మ విరగకుండ పూలు కొయ్యండి
అందులో పూలన్ని దండగుచ్చండి
దండ తీసుకెళ్ళి సీతకియ్యండి
దాచుకో సీతమ్మ రాముడంపేడు
దొడ్డిగుమ్మంలోన దొంగలున్నారు
దాచుకో సీతమ్మ దాచుకోవమ్మ
దాచుకోకుంటేను దోచుకుంటారు

1 comment: